# ابوالقاسمی

نیلوفر

زاغک باغچه خانه ما یک شبی خواب نیلوفر دریایی دید خواب آرامی آب                        آبی عشق زاغک باغچه خانه ما از همان شب تنهاست       مانی بهار 87
/ 2 نظر / 14 بازدید